Chrysophyta -> Chrysophyceae -> Ochromonadales -> Uroglena

Suku: Uroglena

Ehrenberg 1835

Uroglena americana

Uroglena europaea

Uroglena soniaca

Uroglena volvox