Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Spirogyra

Suku: Spirogyra

Link 1820 nom. cons.