Chrysophyta -> Chrysophyceae -> Ochromonadales -> Pseudokephyrion

Suku: Pseudokephyrion

Pascher

Pseudokephyrion circumvallatum

Pseudokephyrion conicum

Pseudokephyrion entzii

Pseudokephyrion pulcherrimum

Pseudokephyrion ruttneri

Pseudokephyrion undulatissimum

Synonyymit