Chrysophyta -> Diatomophyceae -> Achnanthales -> Planothidium

Suku: Planothidium

F.E. Round & L. Bukhtiyarova