Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Oscillatoriales -> Planktolyngbya

Suku: Planktolyngbya

Anagnostidis & Komįrek 1988

Planktolyngbya contorta

Planktolyngbya limnetica

Synonyymit