Chlorophyta -> Chlorophyceae -> Ulotrichales -> Planctonema

Suku: Planctonema

Schmidle 1903

Planctonema lauterbornii

Synonyymit