Chlorophyta -> Pedinophyceae -> Pedinomonadales -> Pedinomonas

Suku: Pedinomonas

Korshikov 1923

Pedinomonas upsilon