Haptophyta -> Prymnesiophyceae -> Pavlovales -> Pavlova

Suku: Pavlova

Butcher 1952

Pavlova lutheri