Chrysophyta -> Chrysophyceae -> Ochromonadales -> Paraphysomonas

Suku: Paraphysomonas

de Saedeleer 1929

Paraphysomonas vestita