Chlorophyta -> Pedinophyceae -> Pedinomonadales -> Monomastix

Suku: Monomastix

Scherffel 1912