Cyanophyta -> Nostocophyceae -> Oscillatoriales -> Leptolyngbya

Suku: Leptolyngbya

Anagnostidis & Komárek 1988 nomen cons.

Synonyymit