Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Hyalotheca

Suku: Hyalotheca

Ehrenberg ex Ralfs 1848

Hyalotheca dissiliens

Hyalotheca mucosa