Chlorophyta -> Charophyceae -> Zygnematales -> Gonatozygon

Suku: Gonatozygon

De Bary 1858

Gonatozygon brebissonii

Gonatozygon kinahanii