Haptophyta -> Prymnesiophyceae -> Prymnesiales -> Chrysochromulina

Suku: Chrysochromulina

Lackey 1939

Chrysochromulina birgeri

Chrysochromulina parva

Chrysochromulina spinifera