Chlorophyta -> Chlorophyceae -> Tetrasporales -> Chlamydocapsa

Suku: Chlamydocapsa

Fott 1972

Chlamydocapsa ampla

Chlamydocapsa planctonica