Chrysophyta -> Chrysophyceae -> Ochromonadales -> Kephyrion -> Kephyrion hemisphaericum

Laji: Kephyrion hemisphaericum

(Lackey) Conrad

Synonyymit

  • Chrysococcus hemisphaericum, Lackey
  • Kephyriopsis hemisphaericum, (Lackey) Fott 1959

18.11.2010. Kristiina Vuorio