Chlorophyta -> Chlorophyceae -> Chlorococcales -> Hindakia -> Hindakia tetrachotoma

Laji: Hindakia tetrachotoma

(Printz) C.Bock, Proschold & Krienitz 2010

Synonyymit

  • Dictyosphaerium tetrachotomum, Printz 1914

11.08.2010. Kristiina Vuorio