Chrysophyta -> Chrysophyceae -> Rhizochrysidales

Lahko: Rhizochrysidales